UTVIKLE BEDRIFT

Er du klar for å sjå nye moglegheiter?

Sparringspartnar

Økonomileiing

Management

Prosjektleiing

Arrangementer

Kompetanseheving

Nettverk

Strategi

Søknader

Møteleiing


Vi tilbyr kompetanseheving, nettverk og møteplass for bedrifta dykkar. I tillegg tilbyr vi rådgjeving innan ei rekkje fagfelt slik at du kan få tett oppfølging når bedrifta dykkar har behov for å vidareutvikle seg. Ingen bedrift kan og bør kunne alt, spesielt i ein endring eller utviklingsfase er det godt å ha med seg ein rådgjevar med kompetanse og perspektiv sett utanfrå.  Bedrifta dykkar kan kvalifisere til å teikne ein målbedriftsavtale. Med ein målbedriftsavtale kan bedrifta få rabatterte tenester frå Næringshagen på Voss som ein del av Det Nasjonale Næringshageprogrammet. Næringshagen på Voss er ein del av SIVA sitt nasjonale innovasjonsnettverk. SIVA
er staten sitt verkemiddel for blant anna utvikling av bedrifter og næringsmiljø i heile landet. SIVA og Næringshagane har eit særleg ansvar for å fremja vekstkrafta i distrikta. Næringshagen på Voss en godkjent SIVA-partnar og er ein del av Det Nasjonale Næringshageprogrammet.

SPARRINGSPARTNAR

Ein sparringspartnar er eit tilbod til alle leiarar.
For som leiar kan ein til tider kjenne seg einsam.
Ein sit med mykje ansvar for bedrift og medarbeidarar og har kanskje få ein kan sparre om utfordringar og moglegheiter med.

Ein ekstern sparringspartnar vil gje eit nøytralt perspektiv i eit teiepliktig forum. Ein som lyttar, forstår og saman med deg finn vegen vidare.
Kanskje har du jamleg behov for ein prat, kanskje har du
berre behov når ein spesiell situasjon oppstår.

Er du ikkje leiar kan behovet også vere aktuelt.
Kjenner du sjølv som tilsett at du kan trenge ein ekstern
sparringspartnar? Kanskje du som leiar ser at ein av
dine tilsette kan ha god nytte av dette?
Ein sparringspartnar vil vere ein viktig investering.
Saman skreddarsyr vi noko som passar for dykk.

ØKONOMILEIING

Å ha eit godt forhold til dei økonomiske tala for bedrifta
er viktig. Det er eit unikt potensiale i å kunne nytte desse
inn som fakta og grunnlag for framtidig utvikling.

Er du kjend med kva rapportane frå regnskapsfører betyr? Korleis ein kan sjå moglegheitene i å analysere inntekter og kostnader? Er den økonomiske kulturen i bedrifta god eller er det potensiale i å utvikle denne til at alle drar i same retning mot eit god økonomisk resultat? Har du gode budsjett og planar for neste år? Er prognosen i kva du legg til grunn realistiske? Bruker du mykje tid på å sette saman rapportar til styret?

Alle bedrifter kan ikkje ha ein eigen økonomisjef, controller eller analytikar og alle leiare bør ikkje vert venta å kunne ta desse rollane. Vi kan bistå til å saman utnytte potensialet. For målet er at økonomisk styring og analyse skal vere både kjekt og nyttig.

MANAGEMENT
FOR HIRE

Management for hire eller innleigd leiing, blir stadig meir tatt i bruk i Norge. Innleige av midlertidige leiarar kan i mange situasjonen vere ein betre løysing enn ei rask fast tilsetjing.

Kanskje tar det tid å finne den rette tilsette? Blir det for mykje for andre i bedrifta eller styret i ein slik periode? Innleigd midlertidig leiing gir bedrifta fleksibilitet og ro til å nytte den tida ein treng til å finne ei permanent løysing.
Vi har erfarne rådgjevarar med leiar- og økonomibakgrunn som kan vere aktuelle som midlertidige leiarar.

PROSJEKTLEIING 

I dag skjer meir og meir av verdiskapinga i samfunnet
gjennom prosjekt. Har dykk behov for kapasitet
til å gjennomføre eller lede prosjektet?

Vi kan hjelpe til med strategisk forankring og
organisering av prosjektet. Vi kan bistå i planlegging og
gjennomføring i tillegg til å halde i informasjonsarbeid
og andre prosesser knytt til prosjektet.

ARRANGEMENTLEIING OG GJENNOMFØRING

Skal du halde eit arrangement og har behov for kapasitet og kompetanse til å gjennomføre eller leie arrangementet? Til dømes ein konferanse eller spesiell anledning? Vi kan hjelpe til med planlegging eller praktisk gjennomføring.

KOMPETANSEHEVING
OG MØTEPLASS

Vi tilbyr kompetanseheving og arrangement som gir oss alle ein møteplass. Her ynskjer vi å inspirere og utfordre deg til å tenke nytt samt knytte kontaktar for nye samarbeid.
Sjå våre komande arrangement

Arrangementskalender

STRATEGI

Rådgjevarane i Næringshagen er sertifiserte i bruk
av Growth Wheel. Growth Wheel er eit verktøy for utvikling
av bedrifter, både oppstarts- og vekstselskap. Verktøya i
Growth Wheel får selskap til å handle.

Ynskjer du ein prat med oss om moglegheitene som
ligg i Growth Wheel, ta kontakt med oss.
For meir informasjon sjå også: www.growthwheel.no

SØKNADER 


Vi kan bistå bedrifter som skal skriva søknader.
Det betyr at vi kan bistå med utarbeiding av plan for
søknadsprosessen. Dvs beskrive aktivitetar, fristar
og ansvar. Gje konkrete innspel til innhald i søknaden.
Vera kontaktpunktet mellom bedrifta og relevant
nettverk. Og vi kan følge opp søknadsprosessen
for å sikre framdrift. Etter at prosjektet er avslutta,
kan Næringshagen bistå med utarbeiding av sluttrapport.

MØTELEIING


Dersom du treng hjelp til å leia eit internt eller eksternt møte,
kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan hjelpa deg med både
planlegging og gjennomføring av møtet. Vi har erfaring også når det
gjeldå utarbeide invitasjonar, skaffe innleiarar og organisere påmeldingar.

Nettverk

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnarar og kontaktar.
Saman finn vi ut av vegen vidare for bedrifta dykkar. Vi samarbeider med:

Samarbeidsbedrifter