Utdanning

Me jobbar for å legge til rette for eit fleksibelt utdanningstilbod i regionen. Målsetjinga er å etablere eit kompetansesenter som samarbeider med utdanningsinstitusjonar, fylket, NAV og andre naturlege samarbeidspartar, om formell utdanning.

Dette er eit samarbeid i og for heile regionen Voss/Hardanger og Kvinnherad. Me ynskjer primært å jobbe for formell utdanning lokalt, både på fagskule- og høgskulenivå. I dette arbeidet er det viktig med god kommunikasjon med alle verksemdene, slik at me kan jobbe for studietilbod som er naudsynte, framtidsretta og sikrar arbeidsplassar i regionen.

Me vil vere eit talerøyr på vegne av næringslivet for å sikre at regionen har tilgang på den kompetansen næringslivet treng, både på kort og lang sikt. Dette heng naturlegvis tett saman med kartlegging, rekruttering og kompetansehevande tiltak. Men arbeidet med utdanning vert retta mot formelle utdanningar i regi av utdanningsinstitusjonar. Me vil jobbe for fleksible og tilpassa utdanningar for oss som bur i regionen og nær der me bur.

Me fekk i 2020, i samarbeid med Høgskulen i Innlandet, på plass deltidsutdanning på fylgjande studietilbod: Årsstudium bedriftsøkonomi, årsstudium organisasjon og leiing, påbygging rekneskap og økonomirådgjeving, og påbygging økonomi og administrasjon. Desse studieretningane vert vidareført i 2021. I tillegg vil me i løpet av hausten/vinteren 2021/2022 få på plass halvårseining for Rådgjevar for digital økonomi og leiing i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Målsetjinga med prosjektet er å finne ein permanent driftsmodell, slik at me også i framtida kan koordinere arbeidet knytt til kompetansehevande tiltak for næringslivet.

Me har målsetjing om å kunne bidra til deler eller heile prosessen innan kartlegging, rekruttering og kompetansehevande tiltak for våre medlemmar.
Me vil konkret arbeide med formelle tilbod både på fagskule- og høgskulenivå, samt legge til rette for meir skreddarsydde opplegg for enkeltbedrifter eller bransjar på førespurnad.

I dette arbeidet vert det avgjerande med dialog med næringslivet om kva behov de har. I tillegg vil me samarbeide tett med Voss herad og arbeidet til heradet med strategisk næringsplan. Me vil også samarbeide med andre aktuelle samarbeidspartnerar for å sikre at me i så stor grad som mogeleg, tek omsyn til alle behov i regionen innan kompetansehevande tiltak og fleksible utdanningstilbod.

Vår rolle vert å koordinere dette arbeidet og spegle dei behova som er i næringslivet. Ta difor kontakt med prosjektleiar Arne Førde om du har synspunkt og innspel til dette arbeidet.

Me vil gjerne bidra til kunnskapsutviklinga i regionen til det beste for næringslivet og alle som bur her!