Klyv oppover i lag med oss i Næringshagen!

Me bryr oss om både deg og verksemda di, og kan bidra med forståing og innsikt i både moglegheitene og utfordringane du står ovanfor. Hjå oss i Næringshagen får du som leiar inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent sparringspartnar innan til dømes forbetringsprosessar, økonomi, marknadsføring, organisasjonsutvikling eller andre fagrelevante område. Me er ein særs prisgunstig rådgjevar og støttespelar, for deltakaravgifta du betalar består kun av ein eigenandel. Dette kan me tilby av di me får økonomisk støtte frå Siva (Selskapet for industrivekst), og i 2020 er det dessutan moglegheit for ytterlegare rabatt grunna covid19-situasjonen. 

Med utgangspunkt i kjenneteikn ved bransjen, marknadene du opererer i og alt som er unikt ved akkurat di verksemd, kan me saman analysere nåsituasjonen, vurdere strategiske alternativ og leggje opp ein konkret, målstyrt handlingsplan. Eller kanskje noko heilt anna – til dømes om verksemda di har utfordringar av meir konkret karakter. For uansett kva situasjonen er, så er vi her for deg. Ei rekkje engasjerte rådgjevarar i næringshagane i Hardanger, Ullensvang og på Voss står klare til å hjelpa deg og organisasjonen din. Ein eller fleire av oss held nemleg hus i ei bygd nær deg, og kjem meir enn gjerne på vitjing for å ta ein uformell kaffeprat – kontakt Nils i Næringshagen på Voss for meir info! 

Me tilbyr mellom anna målbedriftsavtalar for etablert privat næringsliv, som inneber at me inngår eit gjensidig samarbeid for å skapa vekst og utvikling i di bedrift. Målbedriftsprogrammet tilbyr me i lag med samarbeidspartnarane våre i Ullensvang og Hardanger, og du får tilgang på ressursane og arrangementa i alle tre næringshagar: 

Som målbedrift får du:

• Årlege utviklingssamtalar med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial
• Prioriterte deltakarplassar på kompetansehevande tiltak. Målbedriftene kan spele inn kva dei ynskjer
• Rabatt på Næringshagen sin ordinære timepris for rådgjeving
• Tilgang til næringshagane sitt nettverk og samarbeidspartnarar
• Rabattar på kurs i regi av Næringshagen
• Moglegheit for samlokalisering
• Marknadsføring på heimesida

Me tilbyr:

• Fast kontaktperson i Næringshagen
• Tilgang på dei samla rådgjevarressursane i næringshagene på Voss, i Hardanger og i Ullensvang
• Tilgang på arrangement hjå alle næringshagane
• Tilgang på kompetanse og ressursar frå andre næringshager i Norge

Me kan hjelpa med:

• Organisering og planlegging av forretningsutvikling og utviklingsaktivitetar
• Sparringspartnar
• Bedriftsrettleiing innanfor fleire felt som strategi, økonomisk styring, målstyring, marknadsføring og sosiale medier
• Prosess- og prosjektleiing
• Prosjektlokaler og møterom
• Investorsøk
• Rettleiing ved søknad om midlar frå til dømes næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN
• Tilrettelegging for samarbeid og nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt
• Kopling mot eit vidt spekter av forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

Årleg deltakaravgift

Verksemd med 0-2 tilsette: 5.000,-
Verksemd med 3-9 tilsette: 10.000,-
Verksemd over 9 tilsette: 15.000,-

Ordinær timepris: 1.200,-. Målbedrifter kan få inntil 75% rabatt på ordinær timepris, og rabatten vert vurdert individuelt. Nyoppstarta bedrifter kan typisk oppnå høgare rabatt enn etablerte.