MEDLEMSKAP

Medlemmane våre har særs gunstige fordelar, og du vel ein eller fleire medlemspakkar basert på behova du har og bransjen du tilhøyrer. I samband med fusjonen mellom Næringshagen og Visit Voss januar 2021, så vart det utarbeidd ein ny, pakkebasert medlemskaps- og prismodell. Grunna alle fordelane anbefaler me alle verksemder i Voss herad til å bli medlem hos oss, men vi tilbyr òg rådgivingstenester til ikkje-medlemmar – uavhengig av kvar i landet du held til.

Medlemskap tek utgangspunkt i den obligatoriske Basispakka, som alle får. Denne er veleigna for absolutt alle verksemder i heradet, og gjev mellom anna moglegheit for deltaking på arrangement i vår regi, årleg oppfylgjing frå oss og dessutan tilgang til Næringshagen sine nettverk, ressursar og kompetansemiljø.

Dei som vil veljar i tillegg enten Rådgjevingspakka, Reiselivspakka eller Sentrumspakka, avhengig av bransje og lokasjon, og kva for rådgjevingsbehov ein har.

Rådgjevingspakka inkluderer situasjonsanalyse og behovskartlegging, i tillegg til 16 timar med rådgjeving frå ein eller fleire av konsulentane i Næringshagen. Dette er den grunnleggjande pakka, men me tilbyr òg fleire alternativ for kundar med andre konsultasjonsbehov. Les gjerne meir om døme på tenesteporteføljen vår her .

Informasjon om den nye pakkemodellen finn du her, og kontakt om ynskjeleg ein av oss for meir informasjon!

Næringshagen er ein del av det nasjonale næringshageprogrammet i regi av Siva, som er eit distriktspolitisk verkemiddel for å skapa vekst og utvikling utanfor folkerike byområde i Noreg. Dette inneber – for medlemmar – sterkt rabattert pris på rådgjevingstenestene våre.

Utsikt over Voss og ein paraglider

Medlemmer:

Ynskjer du å verte medlem i Næringshagen på Voss?
Ring eller send oss ein melding!

Kontakt oss