Last Tuesday November 2018

Last Tuesday November 2018

Næringshagen på Voss og Destinasjon Voss har gleda av å invitera dykk til Last Tuesday for november

 

Tema for dagen
FRAMTIDAS BANKTENESTER

 

Finance Innovation 
CEO Atle Sivertsen 
Makrotrendar innan FinTech

Kva for nokre makrotrendar ser me innan FinTech, og kva skjer konkret i Noreg akkurat no?
Korleis forhold me oss til big Data, Blockchain og andre teknologitrendar? Kva for nokre moglegheiter og utfordringar fører dette med seg?

 

Bankene på Voss:
Korleis skal bankane møte framtidas utfordringar?

Sparebanken Vest –  Avd. Banksjef André Bjørkhaug
Vekselbanken – Banksjef Stig Gunnar Røthe 
Voss Sparebank – Banksjef Jørund Rong 

 

Påmelding til denne tenkja innan måndag 26. november kl.12.00
PÅMELDING

 

Tysdag 27. November kl.15.00 – 16.30
Næringshagen på Voss – Skulegata 14 5700 Voss

Praksismesse

PRAKSISMESSE OG LUNSJ MED VOSS KOMMUNE

Intergreringstenesta i Voss kommune inviterer til praksismesse

Kulturhuset torsdag 1. november, kl. 12.:00 – 13:00

Intergreringstenesta vil gje informasjon om kva det vil seie å være praksisbedrift og det vert mingling med utvalde praksiskandidater som treng ein praksisplass.

Årets Vossakveik sette verkeleg arbeid for inkludering på agendaen og no vonar me de vert med for å gjera ein skilnad ved å få våre nye vossingar med i praksis!

Me samarbeider tett med Vossa Jazz si inkluderingsgruppa som også vil bidra denne dagen. Ble med og høyr meir om kva det vil seia å vera praksisbedrift, det er ikkje forpliktande.

 

HAR: Ein flott gjeng med nye vossingar som ynskjer å jobba og gjera nytte for seg.
MANGLAR: Praksisplasser kor dei nye vossingene kan få øving i å delta i arbeidslivet

Det vert servering i regi av Røde Kors.

Svar innan måndag 29. oktober om du vert med! Påmelding sendast til:

Kristine Sunde Fauske – Kristine.S.Fauske@voss.kommune.no
Martine Kilen Nordbø – Martine.K.Nordbo@voss.kommune.no

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med ein av oss i inkluderingsgruppa:

Trude Storheim (Voss Jazz) – 957 61 257
Kristina Finne (Voss Røde Kors) – 911 42 633
Kristine Fauske (Voss Kommune) – 979 97 162
Sissel Mugås Bjørkhaug (Næringshagen på Voss) – 957 49 470

 

ny dagleg leiar

Ny dagleg leiar på plass

ny dagleg leiar

Ny dagleg leiar i Næringshagen på Voss as

Hanne Heggen Hedenstad er tilsett som ny dagleg leiar i Næringshagen på Voss as.

Ho tek over stillinga etter Frode Rokne.

 

Hanne har ein master i økonomisk styring frå Norges Handelshøgskule, og er i dag dagleg leiar i Subaru Voss as. Tidlegare har ho jobba som konsulent i Ernst & Young i 4 år.

 

Engasjement og kompetanse

«Me ser fram til å få Hanne inn som dagleg leiar i Næringshagen på Voss as. Ho har eit stort engasjement, og god kunnskap om lokalt næringsliv. Hanne sin erfaring frå leiing, økonomisk styring/analyse og forretningsutvikling var tunga på vektskål for at styret i Næringshagen på Voss as ville tilby ho jobben som dagleg leiar», seier styreleiar, Rigmor Onarheim, i næringshagen.

 

Næringshagen på Voss as

Næringshagen på Voss as vart etablert i 2013 med blant andre Voss Energi, Sparebanken Vest, Voss Veksel- og Landmandsbank, Voss Sparebank og Siva som aksjonærar. Selskapet har hatt ein god vekst i medlemsmassen, og har i dag om lag 65 medlems- og målbedrifter. Næringshagen på Voss tilbyr næringslivet gründeroppfølging, kurs/seminar, møteplassar, rådgjeving og eit samlokaliseringsmiljø.

 

«Eg er takksam for tilliten styret i Næringshagen på Voss as har vist meg. Eg gler meg til å ta fatt i jobben, og verte kjend med dei tilsette, mål- og medlemsbedriftene, samarbeidspartnarane og ikkje minst få betre innsikt i dei mangfaldige aktivitetane selskapet tilbyr til næringslivet», seier ny dagleg leiar, Hanne Heggen Hedenstad.

 

 

Innovasjon Norge PNG

Frå idé til marknad

Velkommen til inspirerande kurs om gründerskap.

PÅMELDING

 

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd eller som er gründer og har nyleg starta opp.

 

Knoppskyting og vidareutvikling

Dette kurset er primært tenkt for gründerar, men metodikken me går gjennom er også relevant for etablert næringsliv. Nyskaping og vidareutvikling for å styrke sitt konkurransefortrinn er viktig for alle aktørar. Me vil derfor oppfordra etablert næringsliv med ynskje om ekspansjon i nye marknader, om å delta.

Presentasjonsrunde

I byrjinga av kurset vil me ha ein kort presentasjosrunde der alle fortel litt om kven dei er, og kvifor dei er her. Dette er sjølvsagt frivillig, men me oppfordrar alle til å dela ideen sin med mindre du jobbar med noko som du tror kan patenteres. Da er ofte ein større risiko å ikkje fortelja folk om kva du driver med, enn å tia og risikkera at ingen veit om dykk.

Smart oppstart

Korleis kan du jobba smart med forretningsideen din slik at du er sikrare på at markande vil ha det du tenker tilby? Dette vil være temaet i fyrste del av kurset. Du kan lese meir om dette her LEAN Start-Up metoden og her om korleis du kan laga ein forretningsmodell

Etablerartilskot

Korleis søkjer du om finansiering frå Innovajson Norge for å testa ut og viderautvikla ideen din? Me går gjennom krav, reglar og gode råd. Du kan lesa meir om dette her om etablerartilskot

Nettverk og kompetanse

Høyr om andre tilbod frå Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnerar.

Korte, individuelle møter (speedate – 15 minuttar)

Me vel ut individuelle møter der me ser moglegheiter for å kunne gi støtte/råd. Dersom du svarer på disse spørsmåla i presentasjonen så er sjansane større for at du får ein samtale.

  • Kven er kundane/marknaden?
  • Kva problem/behov tenker du å løysa?
  • Kva har du tenkt å utvikla? (produkt/teneste/anna)
  • Kven er du og ditt team, og kvifor skal akkurat dere gjøre dette?
  • Kva opplever du som den største utfordringa der du står nå?

Kurset passar også for deg som har ei etablert verksemd, som ein ynskjer å vidareutvikle.

Tid: 24. Oktober kl. 1700-1900

Sted: Næringshagen på Voss AS

 

Les meir på Innovasjon Norge sine sider og meld deg på innan 23. Oktober her:

PÅMELDING

Næringshagen på Voss logo

Næringshagen på Voss søkjer ny dagleg leiar.

Dagleg leiar – Næringshagen på Voss

Me søkjer etter forretningsutviklar og dagleg leiar. Arbeidsoppgåvene vil omfatta, men ikkje vera avgrensa til å styra omstillingsprosjekt, vera pådrivar for å etablere nye bedrifter og bistå eksisterande medlemsbedrifter til vekst. Dagleg leiar skal og vera ein dyktig rådgjevar for medlemsbedriftene til Næringshagen på Voss. Dagleg leiar skal vera pådrivar for å utvikla miljø og nettverk for gjensidig læring, arrangere kompetansehevande tiltak for medlemsbedrifter, og delta proaktivt i relevante regionale nettverk med fokus på vekst og sysselsetting. Dagleg leiar har personalansvar for tre medarbeidarar, og vil rapportera til styre for Næringshagen på Voss.

 

Me ser etter deg som:

·         Meiner at du kan bidra til å utvikla næringslivet på Voss og i regionen

·         Har praksis som prosjektleiar/ forretningsutviklar for privat næringsliv

·         Har dokumentert leiarerfaring og kan visa til gode resultat

·         Har høgare utdanning innan økonomi, innovasjon, strategi, jus og/eller prosjektleiing

·         Jobbar sjølvstendig

·         Er analytisk og har evne til å setja deg inn i strategiske utfordringar

·         Har gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg

·         Er serviceinnstilt og god på relasjonsbygging

 

Det er ei føremon om du i tillegg har kjennskap til lokale og regionale næringspolitiske utfordringar. Kjennskap til offentleg verkemiddelapparat og for finansieringskjelder vil vera føremoner knytt til arbeidet.

 

Me tilbyr:

·         Stor fridom i eigen arbeidskvardag, og stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver

·         Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb

·         Engasjerte og dyktige kollegaer i eit offensivt utviklingsmiljø

·         Lønn etter avtale ± tiltreding så snart som mogleg

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Rigmor Onarheim Tlf. 952 49 105 eller til avtroppande dagleg leiar Frode Rokne Tlf. 918 41 635. Søknad og CV kan sendast til post@nhvoss.no. Søknadsfrist 27. august 2018.

Om arbeidsgiveren

Næringshagen på Voss AS sitt mål er å auka den regionale verdiskapinga, gjennom utvikling av nye og vekst i eksisterande verksemder. Næringshagen på Voss vart etablert i 2013 og har tatt rolla som kompetansesenter for næringslivet i regionen herunder seminar, innovasjonsrådgjeving og møteplass. Medlemmar, eigarar og det offentlege er nøgd med resultata så langt. I tillegg er me i ferd med å gjennomføra eit 3 åring prosjekt med å etablera InnovasjonsHUB for Voss og regionen. Dei største eigarane i næringshagen er Voss Energi AS, Siva, Sparebanken Vest, Voss Veksel og Landmandsbank, Voss Sparebank. Næringshagen har i dag 64 mål- og medlemsbedrifter og jobbar etter Siva sitt næringshageprogram. Det tilsaman4 tilsette i næringshagen.

 

Trykk på annonse for meir informasjon

Startup Extreme

Næringshagen på Voss og Startup Extreme

Næringshagen på Voss er no stolte partnerar av Startup Extreme! Meld deg på i dag, og vert med oss på årets mest ekstreme startup happening.

Startup Extreme vart starta i 2015 med eit mål om å sette det norske startup miljøet på det internasjonale startup kartet. Som ein langsiktig samfunnspådrivar so følte me at norske verksemd ikkje fekk den oppmerksomheita dei fortente.

Dette arrangementet samlar 300 nøkkelpersonar frå USA og Europa sine startup-miljø for 3 dagar med ekstremesport, startup og nettverksbygging på Voss, i flotte omgivelsar. Møt dei beste startup-bedriftene i norden og oppdag norske fjordar og fjell gjennom aktivitetar, på det mest ekstreme startup arrangementet i år.

 

Startup Extreme er eit initiativ av Startup Norway der misjonen er å visa den norske startup scena for det internasjonale miljøet.

Startup Extreme 2017 teaser from Startup Norway on Vimeo.

SØK NO

Azets Insight AS med rådgjevar i Næringshagen på Voss

AZETS INSIGHT AS MED RÅDGJEVAR I NÆRINGSHAGEN PÅ VOSS

 

Tysdag 02. Mai vil Azets Insight AS vera hjå oss i Næringshagen på Voss og gje råd innan rekneskap. Ta turen innom for å få svar på eventuelle spørsmål eller kontakt Næringshagen v/Thomas, tlf 909 61 649 for å avtale tid for møte med rådgjevar frå Azets.

Felles møte

Den 02.5. kl.09:00-09.45 vil Azets Insight gje ei kort innføring i likviditetsbudsjett.

 

www.azets.com

 

Azets Insight AS med rådgjevar i Næringshagen på Voss

AZETS INSIGHT AS MED RÅDGJEVAR I NÆRINGSHAGEN PÅ VOSS

 

Tysdag 04. April vil Azets Insight AS vera hjå oss i Næringshagen på Voss og gje råd innan rekneskap. Ta turen innom for å få svar på eventuelle spørsmål eller kontakt Næringshagen v/Thomas, tlf 909 61 649 for å avtale tid for møte med rådgjevar frå Azets.

Felles møte

Den 04.4. kl.09:00-09.45 vil Azets Insight gje ei kort innføring i økonomistyring og budsjett.

Her er tidspunkta Azets Insight vil vera på kontoret hjå Næringshagen:

 

Kl 09:00-12:00 04. April

 

www.azets.com

 

Azets Insight AS med rådgjevar i Næringshagen på Voss

AZETS INSIGHT AS MED RÅDGJEVAR I NÆRINGSHAGEN PÅ VOSS

 

Tysdag 21. mars vil Azets Insight AS vera hjå oss i Næringshagen på Voss og gje råd innan rekneskap. Ta turen innom for å få svar på eventuelle spørsmål eller kontakt Næringshagen v/Thomas, tlf 909 61 649 for å avtale tid for møte med rådgjevar frå Azets.

Felles møte

Den 21.3. kl.09:00-09.45 vil Azets Insight gje ei kort innføring i produktkalkyler og moms.

Her er tidspunkta Azets Insight vil vera på kontoret hjå Næringshagen:

 

Kl 09:00-12:00 21. mars

Kl 09:00-12:00 07. April

 

www.azets.com